မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များနှင့် အခြားလူနည်းစုများ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဆိုမူကြမ်းအား အတည်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

November 17th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Foreign Affairs)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.