“တရားမဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ခြွင်းချက်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားရန် နောက်ဆုံးအကြိမ် သတိပေးတားမြစ်ခြင်း”

July 31st, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Planning , Finance and Investment)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.