အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်

April 16th, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Human Rights)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.