ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထောက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအကူအညီအထောက်အပံ့များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်

April 5th, 2022  •  Author:   National Health Committee - Myanmar and COVID-19 Task Force - CTF  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.