ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီများ နှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင် အေဂျင်စီများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း အသိပေးကြေညာခြင်း

March 31st, 2022  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Labour)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.