Statement 260 Views

အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စု၏ ပြည်သူလူထုအပေါ် ကျူးလွန်မှုများသည် လူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့သည့် တရားမဲ့ကျူးလွန်မှုမြောက်ကြောင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

December 24th, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Foreign Affairs)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.