အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီအလိုကျ တရားစစ်ဆေးစီရင်နေခြင်းသည် ပြစ်မှုကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

October 7th, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Justice)  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.