ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်း။

September 20th, 2021  •  Author: Kachin Baptist Convention  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.

Send this to a friend