အာဏာခွင့်ပြုချက်သုံး၍ ပျောက်ဆုံးသွားသောသူများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်

August 30th, 2021  •  Author:   National Unity Government (Ministry of Human Rights)  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.