Statement 768 Views

UNFPA နှင့် UN Women မှ ပူးတွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် – မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမိုဆိုးရွားလာသော နိုင်ငံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများက အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေးများအပေါ် သက်ရောက်မှုများ

August 1st, 2021  •  Author:   United Nations Population Fund and UN Women  •  1 minute read
Featured image

English version.


Download PDF.