Report 666 Views

“ဖိနှိပ်ထားသော်လည်း မာန်မချသည့် အာဂအမျိုးသမီးများ” အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မှုအောက် ဧပြီမှ ဇွန်လ ၃ လတာ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများအခြေအနေ သုံးသပ်ချက်

July 14th, 2021  •  Author:   Burmese Women's Union  •  1 minute read
Featured image


Download PDF.