Statement 761 Views

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံများအား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် ဝန်ကြီးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း

April 29th, 2021  •  Author:   NUG (Ministry of Women , Youths and Children Affairs)  •  1 minute read
Featured image


English version.