လွတ်တော်ကိုယ်စားပြု (CRPH) ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ထောက်ခံခြင်းနှင့် ပြည်တွင်း (CDM) လှုပ်ရှားမှုများအား ထောက်ခံဝန်းရံခြင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

Featured image


Download PDF.

Send this to a friend