နိုင်ငံတကာ EITI ဘုတ်အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံအား ယာယီဆိုင်းငံ့ထားခြင်းအားကြိုဆိုကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ခြင်း

Send this to a friend