ဘာသာနှင့် လူမျိုး အခြေပြု၍ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ စောင့်ကြည့်ခြင်း

October 14th, 2020  •  Author:   Loka Ahlinn  •  1 minute read
Featured image
လောကအလင်း လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Facebook ပေါ်တွင် ဘာသာနှင့် လူမျိုး အခြေပြု၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများကို ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့မှ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ (၇) ရက်နေ့ထိ (၁)လ ကာလအတွင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများမှ ရရှိလာသော အချက်အလက်များကို
“ဘာသာနှင့် လူမျိုး အခြေပြု၍ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ စောင့်ကြည့်ခြင်း အစီအရင်ခံစာ” ကို ဖြန့်ဝေလိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ကာလများအတွင်းတွင်လည်း ဘာသာနှင့် လူမျိုး အခြေပြု၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကာ အစီအရင်ခံစာများကို လောကအလင်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။