ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWO) က နော်မုနော်နှင့် မိသားစုအတွက် တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုလိုက်သည်

PDF ဖိုင်ဖြင့်ရယူရန်။ မြန်မာကရင်အင်္ဂလိပ်

Send this to a friend