ကရင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များက လူထုကို ထိခိုက်စေသော ကုန်းမြေမှသည် ပင်လယ်သန္တကျောက်တန်းဆီသို့ စီမံကိန်း (Ridge to Reef Project) ကို ပယ်ချခြင်းနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ၎င်း မြော်မြင်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်း

Related Posts:

Send this to a friend