လွှတ်တော်သက်တမ်း (၄၅) လ အတွင်း လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တရားစွဲဆိုမှုများ

Report on Lawsuits of Parliamentarians That Violate Freedom of Expression within 45 Months

Download PDF here.

Send this to a friend