ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လူမ်ိဳးသံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုးမွ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ KNU Concerned Group မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Related Posts: