ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး တတိယအႀကိမ္ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း(ဒုတိယပိုင္း) သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Statement in English.

Send this to a friend