ျပစ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမႈ ကို ႐ွာေဖြျခင္းမွ ေန၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ အခန္းက႑

Send this to a friend