အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ၁/၁၁/၂၀၁၉ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

ေဒါက္တာေအးေမာင္သည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ထားေသာျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ရကၡိဳင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးက ေထာက္ခံသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Send this to a friend