ရန္ကုန္တိုင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ရက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား အေပၚ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္

Related Posts:

Send this to a friend