စည္းလံုးညီၫႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္ ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend