ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ မစၥတာနီကိုလတ္စ္ခြန္ဂ်န္ (Mr. Nicholas Koumjian) မွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာ PDF

English version: Statement to the Human Rights Council by Mr. Nicholas Koumjian, Head of the Independent Investigative Mechanism for Myanmar

Related Posts:

Send this to a friend