ကခ်င္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ပါတီ လူငယ္ေရးရာဌာန (KSPP Youth) မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Send this to a friend