ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္၊ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားက လိင္အုပ္စုတစ္စုစီကို တစ္မ်ိဳးစီ ကြဲျပားစြာ သက္ေရာက္ပံု

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံုဖတ္ရန္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု။

Send this to a friend