လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကို ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ေတာင္းဆို

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို PDF ျဖင့္ရယူရန္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အျပည့္အစံုဖတ္ရန္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု။

Send this to a friend