(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ကို က်င္းပဦးေဆာင္သူအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တရားစြဲဆိုထားမႈအေပၚ KNU Concerned Group မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Related Posts: