ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ကရင္အမ်ိဳးသားအာဇာနည္ေန႔ က်င္းပေရးအတြက္ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္တားဆီးမႈအေပၚ KNU Concerned Group မွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Related Posts: