ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ စာတမ္းတုိ

ယခုစာတမ္းတုိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒ (ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ)ကို ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MNHRC Reform Working Group) ၏ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို အဓိကထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၎ေကာ္မရွင္ဥပေဒႏွင့္ အညီ MNHRC ကို အတည္ျပဳ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၄ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (Myanmar National Human Rights Commission – MNHRC) ကို ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္မႈရွိေသာ၊ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံအဆင့္ေကာ္မရွင္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အဓိကထားၿပီး စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။

ယခုစာတမ္းတုိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥပေဒပါ အခန္း (၉)ခန္း ရွိ ပုဒ္မေပါင္း (၇၀)  ထဲမွ ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုတြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ပါရီအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္ေနသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ပယ္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အစားထုိးရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာတမ္းတုိျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒကုိ သံုးသပ္ရာတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းပိုင္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရပ္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာေထာက္ပံ့မႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ အရပ္ဘက္အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး၊ ေထာင္၊ အခ်ဳပ္၊ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာ ေနရာမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွင့္  MNHRC ၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ဟူ၍ အပုိင္း (၈) ပုိင္းခြဲကာ ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ေကာ္မရွင္အဖြဲဝင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ပုဒ္မ တြင္ သမၼတသည္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ေလာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ၎အဖြဲ႔က တင္ျပလာသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း အမည္စာရင္းထဲမွ အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းယႏၱရားသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (National Human Rights Institution – NHRI) မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အလႊာစံုမႈကို အာမခံႏိုင္ရန္ အေရးအပါဆံုး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္းယႏၱရားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ေထြျပားမႈကို ေသခ်ာေပါက္ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ထားရွိေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား မည္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္လည္း ပါဝင္သင့္သည္။

ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ အရ ထူေထာင္ထားေသာ လက္ရွိစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ အေၾကာင္းအခ်က္ အမ်ားအျပားအရ အထက္ပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ပထမအခ်က္မွာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ဆယ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးမွာ စစ္တပ္ကခန္႔အပ္သည့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနၿပီး ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမ်ားအျပား၌ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပႆနာရွိေနပါသည္။ ဤအထဲတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ဖယ္ရွားေရးလည္း ပါဝင္သည္။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေနသူမ်ား မပါဝင္ေစရန္ ပုဒ္မ ၅() ကို ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၅() တြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္မွ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး မည္သူတို႔ ျဖစ္ရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ေရြးခ်ယ္ရမည္ကိုလည္းေကာင္း သတ္မွတ္မထားေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကို သမၼတက မေရြးခ်ယ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကသာ ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကုိ ကိုယ္စားျပဳေရး ေသခ်ာေစရန္ ပုဒ္မ ၅() ကို ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ထိုမွ်မက ၎တို႔သည္ စစ္တပ္မွ ခန္႔အပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ တတိယအခ်က္မွာ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ ထဲတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (Non-Governmental Organizaton – NGO) ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ပါဝင္ရန္ ပုဒ္မ ၅() က သတ္မွတ္ထားရာ ဤအခ်က္မွာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာ ေရာက္ေနပါသည္။ အရပ္ဘက္အသုိင္းအ၀ုိင္း ဟူသည္မွာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ NGO မ်ားကိုသာ ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ဘဲ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ သမဂၢဝင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေပသည္။ ပုဒ္မ ၅() ၏ စာသားကို “အရပ္ဘက္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လြတ္လပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား” ဟု ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရပါမည္။

ပုဒ္မ () ၌ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကိုလည္းေကာင္း သင့္တင့္မွ်တစြာ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ေစရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ အလႊာစံုစနစ္ ေသခ်ာေစရန္ ဥပေဒထဲ၌ ထင္ရွားသည့္ အေရအတြက္တစ္ခု သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ စုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး သံုးပံု ႏွစ္ပံု အေရအတြက္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၊ LGBTIQ မ်ား၊ အျခားနည္းျဖင့္ သန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳရမည္ဟု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ရန္ ပုဒ္မ ၇() အား ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ () တြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ လူငယ္မ်ား ပါဝင္ကိုယ္စားျပဳမႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ ယင္းပုဒ္မကို ဖယ္ရွားသင့္ပါသည္။ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကိုယ္တုိင္ က်ဴးလြန္သူျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အားေပးကူညီသူျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ရွိခဲ့သူျဖစ္ေစ မျဖစ္ေစသင့္ပါ။  ထုိ႔ေၾကာင့္ သဘာဝတရား မွ်တမႈစည္းမ်ဥ္း၏ “မိမိတရား မိမိ မစီရင္ရ” ဟူသည့္ စကားရပ္ႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မပါဝင္ေစရန္ ဥပေဒအရ ထပ္တုိးအပိုဒ္ခြဲကို ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္သင့္သည္။

ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ တြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ “ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရးအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေရးဆြဲရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တည္ေထာင္သည့္ ဥပေဒမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း ျပဌာန္းထားရန္ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၌ လက္ခံထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းတင္သြင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က ေရးဆြဲရန္ တာဝန္လႊဲ မထားဘဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒထဲတြင္ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသင့္ပါသည္။

ယင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ အရပ္ဘက္လူထုအသိုင္းအဝုိင္း မ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ေရြးခ်ယ္မည္ဆုိသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူသိရွင္ၾကား ေၾကာ္ျငာကာ ေခၚယူေရးတို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ပုဒ္မ ကို ဖယ္ရွားၿပီး အလားအလာရွိေသာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းသည္။

ပုဒ္မ သည္လည္း ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသို႔ အာဏာ အလြန္အမင္း ေပးထားသျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ ယင္းပုဒ္မကိုဖယ္ရွားၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မဲေပးဆံုးျဖတ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ ထုိျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္လုိက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မည္သည့္ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္လည္း ပါဝင္သင့္သည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ လစ္လပ္ေနသည့္ မည္သည့္ရာထူးအတြက္မဆို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား အာမခံႏိုင္ရန္ ပုဒ္မတစ္ခု ထပ္ျဖည့္သင့္သည္။ လက္ရွိေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ သံုးလထက္မၾကာေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က တင္ျပထားေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ေလာင္းအမည္စာရင္းမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိသူအား ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ခန္႔အပ္ရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း သို႔အဟုတ္ တာဝန္မွရပ္ဆဲခံရျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ရာထူးမ်ားကိုလည္း ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ျဖည့္စြက္ခန္႔အပ္သင့္ပါသည္။

 

ေကာ္မရွင္အဖြဲဝင္မ်ားအား ထုတ္ပယ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္း

စိတ္ထင္သလို ထုတ္ပယ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္၏ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းမႈအတြက္ အခရာက်ေပသည္။ ေကာ္မရွင္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေဝဖန္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္တံု႔ျပန္ အေရးယူခံရျခင္း မရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒထဲတြင္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး ထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပသင့္ပါသည္။ ထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ ဆိုးဝါးေသာ အမွား က်ဴးလြန္မႈ၊ သိသိသာသာ မသင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကင္းမဲ့မႈအတြက္သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုတ္ပယ္မႈ ယႏၱရားမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ ကင္းလြတ္သင့္ပါသည္။

ပုဒ္မ ၁၈ တြင္ ယင္းအာမခံခ်က္မ်ားကို ေပးမထားေပ။ ယင္းပုဒ္မ၌ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကို ထုတ္ပယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ဆုိထားပါသည္။ လြတ္လပ္အမွီခုိ ကင္းသည့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ယႏၱရားတစ္ခု ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ပုဒ္မ ၁၈ အား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္မူ လႊတ္ေတာ္၏ သံုးပံု ႏွစ္ပံု လူမ်ားစုမဲဆႏၵ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား ခံုအဖြဲ႔တစ္ခု ထားရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းထားပံု (စစ္တပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၅%) ႏွင့္ တရားေရး စနစ္တို႔က အဆိုပါအာမခံခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔မျဖစ္ေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနအထားအရ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ထင္တိုင္း တရားစြဲဆုိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏိုင္သျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၈() ကလည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္တားဆီးရာ ေရာက္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးကို မေက်နပ္ေသာ အစိုးရဌာနတစ္ခုမွ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ပါက ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲျခင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အျဖစ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို “ေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတ္ထား ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာရန္” ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖယ္ရွားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတတ္သည္ဟု ယူဆရေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦးကို အေသးအဖြဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ စိတ္ထင္သလို အသံုးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈() ကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။

 

ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းပိုင္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရပ္မ်ား

ပါရီမူအေျခခံမူမ်ားအရ ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းအားလံုး လူပုဂၢိဳလ္အားလံုးကို ရရွိ ဆင့္ေခၚပုိင္ခြင့္ ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးအတြက္မဆို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အပါအဝင္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္စလံုးျဖစ္သည့္ မည္သူကိုမဆို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအထဲတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚႏိုင္ခြင့္ အာဏာလည္း ပါဝင္သည္။ ပုဒ္မ ၃၅ တြင္ ေကာ္မရွင္အား ယင္းအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းထားသည္ကုိ မိမိတိို႔ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါသည္။ ပုဒ္မ ၃၆(က) ွင့္ () တြင္မူ ယင္းအာဏာရပ္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၃၆(က) ၌ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအေၾကာင္း ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္အား မိမိတို႔ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၃၆() တြင္မူ “အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ား” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းစကားအသံုးအႏႈန္းမွာ အလြန္အမင္း ေဝဝါးလွၿပီး မည္သည့္အစိုးရဌာနမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပမထားေပ။ ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အာဏာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အတြက္ ယင္းကဲသို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္အား အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၃၆() အား ပယ္ဖ်က္ရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္း ပါသည္။

ပုဒ္မ ၃၀ တြင္ “လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈရိွသည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္ မိမိကုိယ္တိုင္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ လူတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္တန္းလိုသည့္ အေၾကာင္းအရင္းေဖာ္ျပၿပီး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္။“ ဟု ဆုိထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္ လက္တံု႔ျပန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးသူမ်ားအား ၎တုိ႔မွ MNHRC ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အေပၚတြင္ လက္တံု႔ျပန္မႈ မရွိေစေရးကို MNHRC အေနျဖင့္ အာမခံေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈလည္း ပါဝင္ရပါမည္။

ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ တရား႐ံုးတစ္ခုခု ေရွ႕ေမွာက္၌ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲအမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေသာ တိုင္တန္းခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမျပဳရဟု ဆိုသည္။ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ တရား႐ံုးစနစ္တို႔၏ အျပန္အလွန္ အားျဖည့္ အေထာက္အကူျပဳမႈအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေကာ္မရွင္၏ အာဏာမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ ပုဒ္မ ၃၇ ကို ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေကာ္မရွင္သည္ တရား႐ံုး၏ အခြင့္အာဏာေပးခ်က္ျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ပုဒ္မ ၃၇ () ကို ဖ်က္သိမ္းမွသာ တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးၿပီးသည့္ အမႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၃၈ တြင္ အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုသည္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္ကို “ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း” ျပန္ၾကားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားမႈသည္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္မရွိပါက ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အာဏာရွိသည့္ ပုဒ္မတစ္ခု ထပ္ျဖည့္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာ ယႏၱရားမ်ားမရွိလွ်င္ အာဏာပိုင္မ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေစရန္ ေကာ္မရွင္၏အာဏာကို အေလးအနက္ထားမႈ အင္မတန္နည္းပါး ေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဌာနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါက ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သမၼတ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ထံ တုိက္ရုိက္အစီရင္ခံမ်ား တင္သြင္းခြင့္အာဏာေပးအပ္သည့္ ပုဒ္မတစ္ခု ထပ္ျဖည့္ရပါမည္။

ပုဒ္မ ၂၂ () () ထဲတြင္ “တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အဆုိျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို” MNHRC အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပႏုိင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ပါဝင္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  လူ႔အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းသင့့္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အျခားေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို “အစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္” ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ MNHRC အေနျဖင့္ လြတ္လပ္အမွီခုိ ကင္းကင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ‘အစိုးရအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္’ ဆုိသည့္ စကားရပ္ကို ျဖဳတ္ပစ္ရပါမည္။

 

ေကာ္မရွင္အား ေငြေကးေထာက္ပံ့မႈ

ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည့္ အေထြေထြလြတ္လပ္မႈကို ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လပ္အမွီခုိကင္းမႈက အာမခံသည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို အစိုးရ၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ မရွိေသာ ယႏၱရားတစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ေပးရမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားတြင္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းထားပါသည္။ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ေကာ္မရွင္အား လံုေလာက္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရမည္” ဟု ဆိုထားပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ ေဝဝါးလြန္းအားႀကီးၿပီး ဤအတိုင္း အစိုးရမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခန္႔ခြဲပါက ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ထိခိုက္မည့္ အလားအလာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဘ႑ာေရးလြတ္လပ္မႈကို အားေပးရန္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ ခန္႔ခြဲေရး ပုဒ္မ ၄၆ အား ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းပါသည္။

ထိုမွ်သာမက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကုိ အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ (ေပၚလစီ)ကို အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ ေၾကညာသင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ ေကာ္မရွင္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ သီးသန္႔ေခါင္းစဥ္္တစ္ေၾကာင္း ထပ္ထည့္ရန္ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းသင့္သည္။

 

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေတြရွိခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ေဝမႈ

ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈတို႔ကုိ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎သည္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ တာဝန္ခံရပါမည္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လက္လွမ္းမီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားသည္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားလက္ခံရရွိမႈႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ အစုိးရအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးမႈ အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MNHRC ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိေရး အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ယင္း၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္မႈကို အားေပးေမြးျမဴႏိုင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ပုဒ္မ ၂၂() ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၅ တို႔မွ “သင့္ေလ်ာ္သလို” ဟူေသာ စကားရပ္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပရန္ သတ္မွတ္ခ်က္၌ သမၼတထံသာ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ပုဒ္မ ၂၂() တြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ ဆုိသည့္စကားလံုးကုိ ထပ္ျဖည့္သင့္သည္။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အျဖစ္ ပုဒ္မ ၃၉ ပါ အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ေရး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားထဲမွ “လိုအပ္ပါက” စကားရပ္ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရန္ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။

 

အရပ္ဘက္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြဆက္ဆံေရး

အရပ္ဘက္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အလႊာစံုမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ တရားဝင္မႈကို နက္႐ႈိင္းေစျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္မႈ တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ပါရီအေျခခံမူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းရန္ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္အား အာဏာေပးထားသည္ကို မိမိတို႔မွ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တုိင္ပင္ညိႇႏႈိင္းမႈႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈတ႔ုိသည္ အနည္းဆံုး (၂) လ တစ္ႀကိမ္ ရွိသင့္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၂၂() တြင္ အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပရန္ အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းပါသည္။

 

ေထာင္၊ ခ်ဳပ္၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာေနရာမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း

ေထာင္၊ အခ်ဳပ္၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာေနရာမ်ား စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဒ္မ ၄၃၊ ၄၄ ွင့္ ၄၅ အရ ေကာ္မရွင္သ႔ုိ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာမ်ားကို မိမိတို႔မွ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါသည္။ ပုဒ္မ ၄၄(က) ႏွင့္ ၂၂ () တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ ယင္းကဲ့သို႔ ေနရာဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ခြင့္ အာဏာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံအဆင့္လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ မရွိဘဲ မည္သည့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းရာ ေနရာကိုမဆို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၄၄(က)ႏွင့္ ၂၂ () ပါ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား လာေရာက္မည့္အခ်ိန္အား အေၾကာင္းၾကားရန္ သတ္မွတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ မိမိတို႔မွ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းပါသည္။ ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ရမည့္ ပုဒ္မတစ္ခုမွာ MNHRC က ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ အက်ဥ္းသား မ်ား သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္သားမ်ားသည္ လက္တုံ႔ျပန္အေရးယူမႈ သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား လံုးဝ မၾကံဳေတြ႔ေစေရးကို ေကာ္မရွင္က အာမခံရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ ပုဒ္မ ၄၄() ကို ျပင္ဆင္သင့္သည္။

 

MNHRC ဝန္ထမ္းမ်ား                                

အကယ္၍ ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပံုက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေထြျပားမႈကို ထင္ဟပ္ပါက ေကာ္မရွင္၏ အလႊာစံုစနစ္ႏွင့္ ေထြျပားစံုလင္မႈအားလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၇ ပါ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ က်ား-မ ညီမွ်ေရး၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူနည္းစုကိုယ္စားျပဳေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေတြ႔အၾကံဳရွိေရး စသည္တို႔ကို အခန္း ၈ ေအာက္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္လည္း ထပ္ျဖည့္သင့္ ေၾကာင္း အၾကံျပဳတုိက္တြန္းပါသည္။ ထိုမွ်မက အရည္အခ်င္းကို အေျခမခံဘဲ ပစားေပးခန္႔အပ္သည့္ စနစ္ကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းစုေဆာင္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသည္ ပြင့္လင္း၍ ျမင္သာၿပီး ရာထူးေနရာမ်ားကို အမ်ားသိ ထုတ္ျပန္ရန္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

စာတမ္းတုိ အျပည့္အစံုကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

စာတမ္းတို အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Related Posts:

Send this to a friend