လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္

[ရန္ကုန္၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ရက္ေန႔] အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၄ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား လုပ္ငန္းအဖဲြ႔ (MNHRC Reform Working Group) မွ စာတမ္းတုိတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ကို ေသြးသစ္ေလာင္းႏုိင္ရန္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ MNHRC အေပၚ ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီးစဥ္ကတည္းက လံုေလာက္ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္း မွတ္တမ္းမ်ား မရွိခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ MNHRC အေနျဖင့္ ၎၏လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရွိသည့္အတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို ယခုစာတမ္းတုိတြင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားက မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပေနပါသည္။

ဤစာတမ္းတုိတြင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ သြားေရာက္ႏိုင္ေရး၊ လုပ္ငန္းပိုင္းလြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရပ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အလႊာစံုေရး၊ အရပ္ဘက္ လူထုအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၏ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ေအာင္ခုိင္မင္းက “ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာ အတိမ္အနက္နဲ႔ အက်ယ္အဝန္းကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ MNHRC အေနႏွင့္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္တဲ့ အမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးတာေတြ မလုပ္ႏုိင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္၊  ၿပီးေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ တာေတြလည္း မဆုိစေလာက္ေလးပဲ လုပ္ထားတယ္။” ဟုေျပာပါသည္။

ယင္းကို ဒီမုိကေရစီဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ၏ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရး တာဝန္ခံ သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္ကလည္း သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ “ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္လုိက္ရင္ အထူးသျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္လိုက္မယ္ဆုိရင္ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕အာဏာ၊ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ေတြႏွင့္ MNHRC ရဲ႕ လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ျမင့္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။” ဟု ေျပာပါသည္။

MNHRC အဖြဲ႔ဝင္တခ်ဳိ႕၏ လက္ရွိသက္တမ္းသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပီးဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ၎တို႔၏သက္တမ္းမ်ား ထပ္တိုးရန္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ား အမည္စာရင္း တင္သြင္းေရးအတြက္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ သမၼတတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ MNHRC ၏ အစီရင္ခံစာကို မၾကာေသးမီက လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခအတင္ေဆြးေႏြးခဲ့မႈက လုိအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MNHRC ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က ယခုစာတမ္းတုိတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ MNHRC အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပိုမိုလြတ္လပ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အား ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

 

ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္

  • ေအာင္ခုိင္မင္း၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၂၆၁၀၀၉၉၉၅၊ [email protected]
  • သဥၥရႊန္းလဲ့ရည္၊ စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးတာဝန္ခံ၊ ဒီမိုကေရစီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ေကာ္မတီ၊ +၉၅ (၀) ၉၇၉၅၅၇၄၇၇၅၊ [email protected]
  • ေအာင္ေဇာ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ေရးဒါရုိက္တာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမႇင့္တင္ သူမ်ားအဖြဲ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၄၂၁၀၃၉၄၉၃၊ [email protected]
  • သက္သက္ေအာင္၊ ဒါရုိက္တာ၊ အနာဂတ္အလင္းတန္းဆံုမွတ္၊ +၉၅ (၀) ၉၇၉၄၉၃၂၃၄၄
  • ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း၊ +၉၅ (၀) ၉၄၂၈၁၁၇၃၄၈၊ [email protected]
  • ေမာင္ေဆာင္းခ၊ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ၊ အသံအဖြဲ႔၊ +၉၅ (၀) ၉၇၇၃၉၃၇၂၇၃၊ [email protected]

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာ၌ ယူရန္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဤေနရာ၌ ယူရန္။

စာတမ္းတုိ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

စာတမ္းတို အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Related Posts:

Send this to a friend