လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွာ တပ္ကလူေတြ မထည့္ဖို႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြ ေတာင္းဆို

July 25th, 2019  •  Author:   BBC  •  1 minute read

View the original here.