ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆန္ဝယ္ၿပီးျပန္လာသည့္ ေဒသခံရြာသားတဦးကို အစိုးရစစ္တပ္၊ တပ္သားမ်ားက ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးျခင္း

Featured image

၆.၇.၂၀၁၉ တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ခမရ အမွတ္ (၅၇၉) မွ တပ္သားမ်ားက ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းဆတ္ခရိုင္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းလွ်န္းေက်းရြာတြင္ ဆန္ဝယ္ၿပီးျပန္လာသည့္ လားဟူလူမ်ိဳး ရြာသားတဦးကို ရိုက္ႏွက္စစ္ေဆးေၾကာင္းသိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ ျမန္မာဘာသာကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Download English Statement here.

Send this to a friend