ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုတ္သုန္ရာသီ ကနဦးေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၄၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရဟု ခန္႔မွန္း

အဓိကအခ်က္မ်ား
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ မြန္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလး၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူဦး  ေရ ၄၅,ဝဝဝေက်ာ္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္ဟုခန္႔မွန္း  ပါသည္။
  • အခ်ိဳ႕ကုန္းျမင့္ပိုင္း  ေဒသမ်ားတြင္ မိုးမရြာေတာ့သည္မွာ  ေလးရက္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ေရမ်ားမွာ အနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားသို႔ ဆက္လက္ စီးသြားလ်က္ ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေရက်သြားေသာေနရာမ်ားတြင္ လူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ အိမ္မ်ားသို႔ျ ပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊  ေနာက္ဆံုးရရွိထားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားအရ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၁၁,၅ဝဝ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွိေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ က်န္ရွိေနသူ လူဦးေရကို ထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရွိ လူမ်ား မွာ ၄င္းတို႔အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။
  • အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ေရမ်ားမွာ ဆက္လက္လွ်ံေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊   ျမစ္ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေနရာမ်ား  မွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ အထက္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။
  • ေရမ်ားမွာ မႏၲေလး၊ မေကြး၊  ျပည္၊ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားဘက္သို႔ ဦးတည္၍ တျဖည္းျဖည္း  ေတာင္  ဘက္၊ အေရွ႕ေတာင္ဘက္သို႔ စီးဆင္းလာေသာေၾကာင့္  ေရမ်ား  ေအာက္ဘက္သို႔စီးဆင္းေသာ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိေနရမ်ားမွာ   စိုးရိမ္ရသည့္အေနအထားတြင္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိုးမ်ား ထပ္မံရြာသြန္းပါက အေျခအေနပိုဆိုးႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိၿပီး၊ အဆိုပါ ေနရာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္လူေနထူထပ္ေသာမႏၲေလးမွာ ေရေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္အေနအထား ရွိႏိုင္ပါသည္။
  • အလားတူ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္ၿပီး၊ ေတာင္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ စီးသြားေသာ ကုလားတန္ျမစ္ႏွင့္ ေလးၿမိဳ႕ျမစ္မ်ားတြင္ ျမစ္ေရ  ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ အဆိုပါေဒသမ်ားရွိ ရြာမ်ားႏွင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိ္မ္းေရွာင္သူမ်ား ခိုလႈံ လ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားမွာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အေနအထားရွိၿပီး၊ အရပ္သားမ်ားမွာ ထိခိုက္လြယ္သည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေန ပါသည္။
  • ယခုအေျခအေနမွာ မုတ္သုန္ရာသီ ကနဦးအစသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ သတိထားေစာင့္  ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး  ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လက္ရွိတြင္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ထားကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

အေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲလြယ္သည့္ အေနအထားရွိၿပီး၊ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲပါသည္။ အေျခအေနမွာ အလွ်င္အျမန္  ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ပါသည္။

အေျခအေန ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္    

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုတ္သုန္ရာသီ ကနဦးေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၄၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရဟု ခန္႔မွန္း
ေရေဘးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ လူဦးေရမွာ ေရေဘးစတင္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္မွစယခုအခ်ိန္အထိ ေရေဘးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းရသည့္ စုစုေပါင္း  ခန္႔မွန္းလူဦးေရျဖစ္ပါသည္။ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ လူအခ်ိဳ႕မွာ ၄င္းတို႔အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္၊  ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၁၁,၅ဝဝ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနပါသည္။

မုတ္သုန္ရာသီ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ မြန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလး၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ မိုးမ်ားသည္းထန္စြာ ဆက္တိုက္ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး၊ ျမစ္မ်ားမွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ အထက္ပါ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ား၏ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေနရာကြက္၍ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ လူဦးေရ  ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍  ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါ သည္။ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ေရမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတဝိုက္တြင္ စိုးရိမ္ေရ အမွတ္ကို  ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေရမ်ား အနည္းငယ္က်ဆင္းစျပဳလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားမွာ မိုးမ်ားသည္းထန္စြာရြာသြန္းသည့္လမ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ မုတ္သုန္မိုးရာသီမွာ ယခုမွ အစျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏  ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ မိုးမ်ား ဆက္လက္ရြာသြန္းႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရေသာ ခန္႔မွန္း လူဦးေရစာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုတည္းတြင္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၂၂,ဝဝဝေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ အနီးတဝိုက္၊ တႏိုင္းႏွင့္ ဝိုင္းေမာ္တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၇၉ ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားရွိလူအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔၏ အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊  ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  လူသား ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးရံုး(OCHA)ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဇူလိုုင္ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အေရးေပၚ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ဆန္၊ ေသာက္ေရ ၊ ျခင္ေထာင္၊  ေစာင္ မ်ား ၊ ဖ်ာမ်ား စသည္တို႔ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ  ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး စခန္း မ်ားတြင္ ခိုလႈံေနေသာလူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ တုံ႔ျပန္ေရးအတြက္ ကနဦးအဆင့္တြင္ အကူအညီေတာင္းခံမႈအား တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရ ၉,၆ဝဝ ေက်ာ္မွာ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါ သည္။ ကုလားတန္ျမစ္ အထက္ပိုင္း ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၁,၇ဝဝ ေက်ာ္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔  ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလံုးရွိ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူ အားလံုးနီးပါးမွာ ၄င္းတို႔၏အိမ္မ်ားသို႔  ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ  ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရမွ ေရေဘးတုံ႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကူညီပ့ံပိုးရန္ တရားဝင္ အကူအညီ ေတာင္းခံ မႈမရွိေသးေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညွိႏႈိင္းေရးရံုး(OCHA)ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈွဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အေျခအေနကို ဆက္လက္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာလ်က္ရွိပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္  ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ အေရးေပၚ ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း  မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူထုအတြက္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရး  အသိပညာေပးသတင္းစကားမ်ားကို  ျဖန္႔ေဝျခင္း စသည္တို႔ကို ပံ့ပိုး  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္  ေရေဘးေၾကာင့္ အိုးအိမ္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္  ေငြေၾကးပံ့ပိုးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္မ်ား ပ့ံပိုးျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လအတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္  ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွာ ယခုျဖစ္ပြားသည့္  ေရေဘး  ေၾကာင့္ အထူးပင္ ထိခိုက္လြယ္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနပါသည္။  ေရေဘးဒဏ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ရြာမ်ားႏွင့္  ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္  ေရေဘးဒဏ္ခံရပါက ပိုမိုထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုလူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕ရွိေနပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရြာေပါင္း ၂၆ ရြာမွ လူဦးေရ ၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို႔၏ အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မုတ္သုန္ရာသီအတြင္း ေရေဘးအေျခအေန ဆိုးရြားစြာထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပ၊  ေကာင္း မြန္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈွဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး သြားလာခြင့္ရွိေရးမွာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။

မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လူဦးေရ ၇၅ဝ ေက်ာ္  ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း  ခဲ့ရၿပီး၊ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ၅ ခုတြင္ ခိုလႈံခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတို႔အတြက္ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပး ခဲ့ပါသည္။ ေရမ်ားက်သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ မြန္၊ ခ်င္း ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအားလံုးကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ခုိလႈံခဲ့သူအားလံုးမွာလည္း ၄င္းတို႔၏ ေနအိ္မ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရမ်ားမွာ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္စီးသြားလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရေဘးဒဏ္ကို ဆက္လက္ခံစားေနရၿပီး၊ ထိုတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ  ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ လူမ်ားမွာ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ၇,၄ဝဝ ေက်ာ္မွာ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရၿပီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လူဦးေရ ၃,၆ဝဝ ေက်ာ္မွာ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ခိုလႈံလ်က္ရွိပါသည္။

အထက္ပါ ေရေဘးသင့္ေသာ ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္  အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက အလွဴရွင္မ်ားမွ ေရေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား၊ ေရေဘးလြတ္ရာသို႔ ယာယီေရႊႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား၏ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးရံုး(OCHA)ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ တုံ႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား စုစည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ကာ၊ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏  ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားျဖည့္၊ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္ အသင့္ ရွိေနပါသည္။

ေအာက္ပါေျမပံုတြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ေျမပံုတြင္ အျပာေရာင္ခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွာ ထိုေဒသတစ္ခုလံုး ေရေဘးသင့္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ထိုေဒသအတြင္းရွိ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ေနရာကြက္ေရေဘးျဖစ္ေပၚျခင္းကိုသာ အထက္ပါ စာပိုဒ္မ်ားတြင္ ရွင္းျပထားသည့္အတိုင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္
နန္စီမက္နယ္လီ၊ လူထုသတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေရးႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳအေရးဆိုေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အရာရွိ၊
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညွိႈႏႈိင္းေရးရံုး (ျမန္မာ)
အီးေမးလ္ – [email protected] ၊ ဖုန္း – +၉၅ (၀) ၉၇၉၇၀၀၇၈၁၅

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Related Posts:

Send this to a friend