တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ဤစာတမ္းသည္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSAတပ္ဖြဲ႔မွ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တအာင္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္မွ ပူးေပါင္း သုေတသနျပဳစုထားသည့္ စာတမ္းျဖစ္သည္။

ဤစာတမ္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တအာင္းေဒသအတြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေနသည့္  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေစရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမ်ွတမႈရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ စာတမ္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း RCSS/SSA မွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံစုေဆာင္းထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူျပဳစုနိင္ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ဳိးအစားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ျပဳမူျခင္း၊  အစအနေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္း စသည့္တုိ႔ အမ်ားစုျဖစ္သည္။

စာတမ္းတြင္ ေလ့လာကြင္းဆင္းၿပီး ေကာက္ခံထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္အေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္စဥ္ျပဇယားမ်ား၊  ရြာသားမ်ားနွင့္ က်ဴးလြန္ခံ ရသူမ်ား၏ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္၊ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္အျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူႏွင့္ နစ္နာသူ မိသားစုမ်ားအပါအဝင္ မိမိတုိ႔ တအာင္းလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကြန္ရက္မွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

စာတမ္းအျပည့္အစံုကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Related Posts:

Send this to a friend