ေဒၚနန္ထန္သတ္ခံရသည့္အေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား

Send this to a friend