ျမန္မာႏိုင္ငံ – ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ားကို ပစ္ပယ္ထားျခင္းအားရပ္တန္႔ပါ

June 20th, 2019  •  Author:   15 Civil Soceity Organizations  •  1 minute read
Featured image

ဤကာတြန္းဇာတ္လမ္းတိုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ တစ္ခ်ိန္တည္း ထုတ္ျပန္ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

[ရန္ကုန္ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔] ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူ (IDP) မ်ား ေနာက္ထပ္ပစ္ပယ္မခံရေစေရး အာမခံႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔အား တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အားလံုးတြင္ လံုေလာက္စြာတိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး အျပည့္အဝအဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ေပးရမည္ဟု ျမန္မာအရပ္ဘက္ လူထုအဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ဖြဲ႔က ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ က်င္းပသည့္ အစီရင္ခံစာသစ္ထုတ္ျပန္ပြဲတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ NLD ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ IDP မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည္အထိ လံုေလာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ႏွင့္အတူ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အေထာက္အကူမ်ား ဆက္လက္ကူညီ ေပးသင့္ပါသည္။

“ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ သူတို႔လက္ထဲမွာပဲ ရွိရမယ္၊ ျမန္မာအစိုးရက ဆံုးျဖတ္တာ ဒါမွမဟုတ္ UNHCR က ဖိအားေပးတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ဘူး။” ဟု ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ မွ ခူးနဲရယ္ က ေျပာသည္။ “သူတို႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခိုက္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ သူတို႔နဲ႔ အျပည့္အဝတုိင္ပင္ ညႇိႏႈိင္းရမယ္။” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္နီးပါး ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (EAO) အမ်ား အျပားအား ထိုးစစ္မ်ား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းသည္ လူသားျဖစ္တည္မႈအားဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားအျဖစ္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။ အပစ္ရပ္ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ေနရာအမ်ားအျပား၌ တိုက္ပြဲမ်ား တိုးမ်ားလာေနျခင္းက ေနာက္ထပ္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သမွ် အနည္းငယ္ေသာယံုၾကည္မႈကိုပင္ ပ်က္ျပယ္ေစခဲ့သည္။ ဤအေတာအတြင္း ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူလူထုမ်ားမွာ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ထည့္သြင္းခံရျခင္း မရွိေသးပါ။

“ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္က ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရတဲ့ လူထုေတြအေပၚ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဆက္လုပ္ေနတာ၊ ေခ်ာင္ထိုးေနတာေတြက ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို အေလးထားတဲ့၊ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာၿပီး အားလံုးပါဝင္ႏုိင္တဲ့ လူ႔ေဘာင္ကို တည္ေဆာက္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ ခံယူခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဆႏၵ ကင္းမဲ့တာကိုျပေနတယ္။” ဟု ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔မွ ေအာင္ခုိင္မင္းက ဆိုသည္။

အိမ္မလြမ္းသူ ဘယ္သူရွိမလဲ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား” အစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ အေၾကာင္းကို ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ ႐ႈေထာင့္မွ တင္ျပထားသည့္ တိုင္းရင္းသား အေတာ္မ်ားမ်ားအား လႊမ္းျခံဳထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူထုမ်ားအေပၚ စနစ္တက် ႏွိပ္ကြပ္ဖိႏွိပ္မႈတို႔၏ ဆိုးဝါးလွေသာ ထိခိုက္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ မြန္၊ တအာင္း၊ ပအိုဝ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ား၏ အဓိက စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ဒုကၡသည္မ်ား၊ IDP မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း အင္တာဗ်ဴး ၃၃၈ ခု၊ ဦးတည္အစုအဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ၂၁ ခုတို႔ကို အဓိကအေျခခံထားၿပီး EAO မ်ား၊ CSO မ်ား၊ ကုလေအဂ်င္စီမ်ား၊ INGO မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကိုလည္း အေျခခံထားပါသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက ၎တို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမွာ ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စနစ္တက်က်ဴးလြန္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ အျပည့္အဝႏွင့္ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနသည္။ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ရြာမီး႐ႈိ႕မႈ၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ အိုးအိမ္ ေျမယာ သိမ္းယူမႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းမႈ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းခံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ယင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မ်ားကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ၎တို႔ခိုလံႈေနသည့္ IDP စခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားကို ျမန္မာ စစ္တပ္က မီး႐ႈိ႕ပစ္သျဖင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ ထိုသို႔ေသာ မတရားက်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ေရး ေဘးကင္းစိတ္ခ်မႈရွိမရိွကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ တိုင္းတာႏုိင္ရန္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ပိုမိုနက္ရိႈင္းေစသည္မွာ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္သည့္အခါ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆိုးဝါးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမည္ကို စုိးရြံ႕ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုျခံဳေရးဆိုတာ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္တာ၊ စာရြက္ေတြေပၚမွာ လက္မွတ္ ထိုးတာထက္ အမ်ားႀကီးပိုအဓိပၸါယ္ရွိတယ္။” ဟု ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွ ေဝေလးက ေျပာသည္။ “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ခဲ့ဖူးၿပီ၊ တုိင္းရင္းသားေဒသတစ္ခုမွာ တိုက္ပြဲေတြ ရပ္သြားၿပီဆိုရင္ ေနာက္ေဒသတစ္ခုမွာ ျပန္ျဖစ္လာေရာ၊ အိပ္မက္ဆိုးေတြ ထပ္တလဲလဲမက္ေနသလိုပဲ။ တိုင္းျပည္ထဲက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ စစ္ပြဲမရွိေတာ့တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ ေဘးကင္းရန္ကင္းနဲ႔ သိကၡာရွိရွိ အိမ္ျပန္ဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီဆိုတဲ့ လကၡဏာမဟုတ္ဘူး။” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

အကူအညီေထာက္ပံ့မႈအေပၚ မွီခိုရပ္တည္ေနရသည့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခံရသူအားလံုးက မၾကာေသးခင္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ရေလာက္ေသာ အေျခအေနအထိ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့က် လာျခင္းအေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ယင္းအခ်က္ သည္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေသာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေစဖုိ႔ ဖိအားတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္း သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ား ရပ္တန္႔ သြားျခင္းကို ကာလရွည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း၊ အနာဂတ္မေရရာျခင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲတြင္ စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာ၍ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္း ၾကံစည္မႈအျပင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အရက္စြဲျခင္း စသည့္ လူမႈေရးဂယက္မ်ား တိုးပြားလာသည္။

“က်မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြအျပင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေတြလည္း တိုးလာေနတယ္ ေျပာၾကေပမယ့္ က်မတို႔ကေတာ့ ဒီဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူထုေတြ အတြက္ အဆိုးဆံုးအေျခအေနတခ်ဳိ႕ကိုဘဲျမင္ေနရတယ္။” ဟု ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီမွ ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္ က ေျပာသည္။ “ဒုကၡသည္ေတြက စားစရာမေလာက္ေတာ့လို႔ စခန္းအျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရတယ္။ IDP ေတြလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဖို႔၊ စားစရာရွာဖို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြျပည့္ေနတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ အသက္နဲ႔ ရင္းေနရတယ္၊ ကိုယ့္မိသားစုေတြကို ထမင္းေကၽြးႏုိင္ဖို႔ လူကုန္ကူးခံရမယ့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္၊ ဒါေတြရဲ႕ ရလဒ္ကေတာ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြ အသက္ငင္ေနတာပဲ။” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားအျပားက ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ပါက အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အစားျပန္ရမရ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒက အစုိးရအား “ေျမလြတ္” သို႔မဟုတ္ “ေျမလပ္” မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ေနာက္ထပ္ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ားကလည္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ေျမယာအသံုးခ်ပါက ႀကီးမားေသာဒဏ္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ပင္ ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားရာ၊ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနေလ့ရွိၿပီး မိမိတို႔ေျမကို မွတ္ပံုတင္ ႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္မရွိသည့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ လူထုမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း ထိခိုက္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဓေလ့ထံုးတမ္းေျမယာဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ဘိုးေဘးမ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ္လည္း ယင္း ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ဥပေဒက တိုင္းရင္းသားမ်ားက်င့္သံုးေနေသာ ဓေလ့ ထံုးတမ္း ေျမယာဥပေဒကုိလည္း အသိအမွတ္မျပဳေပ။

အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးသားေသာအဖြဲ႔မ်ားက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုးစစ္မ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရး၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္အေျခစိုက္ထားမႈကိုဖယ္ရွားေရး၊ ေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားရပ္တန္႔ေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုအေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည္တို႔အပါအဝင္ ပဋိပကၡ၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေစမည့္ အခုိင္အမာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆာ္ၾသၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည့္အဆင့္တိုင္းတြင္ ၎ကာယကံရွင္မ်ား အျပည့္အဝ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို အာမခံ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။

“အလွဴရွင္ေတြ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက လုပ္မွာမဟုတ္တဲ့အလုပ္ေတြကို ျဖည့္ၿပီး လုပ္ေနၾကတဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို အားေပးေထာက္ပံ့ သင့္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာပဲရွိေနေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရတဲ့ လူထုေတြအားလံုးဆီကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြ တန္းတူေရာက္ေစဖို႔ ေသခ်ာလုပ္ေပးသင့္္ၿပီး ေဒသခံ CBO ေတြ မွတ္ပံုတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ မတင္ထားသည္ ျဖစ္ေစ သူတို႔ရဲ႕ အေရးပါတဲ့က႑ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရမယ္။” ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသမီး အစည္းအရံုးမွ မီးမီး က ေျပာသည္။

 

သတင္းအခ်က္အလက္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

  • ေနာ္ဘလူးမင္းႏိုက္ဇန္၊ ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ (KRC)၊ +၉၅ (၀) ၉၄၄၇၆၇၈၆၅၀၊ +၆၆ (၀) ၆၅၄၃၄၄၈၇၅ (ထိုင္း)၊ [email protected]
  • ေအာင္ခိုင္မင္း၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔ (PV)၊ +၉၅ (၀) ၉၂၆၁၀၀၉၉၉၅၊ [email protected]
  • မီးမီး၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (KNWO)၊ +၉၅ (၀) ၉၄၄၅၉၇၂၄၀၃၊ [email protected]
  • ေဝေလး၊ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)၊ +၉၅ (၀) ၉၇၉၉၉၁၃၀၇၈၊ [email protected]

 

အစီရင္ခံစာျပဳစုေရးသားသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

1.    မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊

2.    ကရင္ေက်ာင္းသားကြန္ယက္အဖြဲ႔၊

3.    ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၊

4.    ကရင္ဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၊

5.    ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး၊

6.    ကရင္နီဒုကၡသည္ေကာ္မတီ၊

7.    ကရင္နီဥပေဒႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးစင္တာ၊

8.    ကရင္နီပညာေရးဌာန၊

9.    ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး၊

10.  ကရင္နီလူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပင္မ၊

11.  ကုန္းေက်ာရွမ္းဒုကၡသည္စခန္း၊

12.  ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး – ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

13.  ပအုိဝ္းေဒသက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ၊

14.  ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႔၊

15.  တအာင္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

အိမ္မလြမ္းသူ ဘယ္သူရွိမလဲ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား” အစီရင္ခံစာကို ၾကည့္ရန္။