“အိမ္မလြမ္းသူဘယ္သူရွိမလဲ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား”

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနၾက ရပါသည္။ ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိေနၾကသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း အေရးမပါသည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခု အျဖစ္သာ သေဘာထားခံေနရပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္သာ မွီတည္ေန ရပါသည္။ ထိုသို႔ ဖယ္ခ်န္ထားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ၎တို႔၏ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏုိင္မႈကုိ ဆက္လက္ ျပသေနၿပီး အလြန္အမင္း ဆုိး၀ါးေသာ အေျခ အေနမ်ားအၾကားမွ ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ကာ ၎ တို႔အား လက္ခံရန္ ေသခ်ာစြာ ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိေသာ၊ လုံျခံဳမႈ မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ျပန္ပုိ႔မည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ကုိ ရင္ဆုိင္ရလ်က္ ရွိပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရ သူမ်ားအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ လံုလံုျခံဳျခံဳ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ကို ေပးအပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ၎တို႔ လာရာ မူလေဒသ သို႔မဟုတ္ အျခား တစ္ေနရာရာသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ အက်ဳိးေဆာင္ေပးေသာ မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မဆို အဆိုပါ စံနႈန္းမ်ားအား လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္ မႈမ်ား အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ အေျခအေန၌ ျပန္လည္ ေနထငိုသ္ြားရန  ္ထကြ္ေျပးတမိ္းေရွာငရ္သမူ်ားက   ိုတကို႐္ကုိ ္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝုိက္ ဖိအားေပးမႈမ်ဳိး မလုပ္ေဆာင္ရေပ။ ထုိအစား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္

သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အားလံုးအေပၚ ၎တို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔အား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနထုိင္ မည့္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားကို အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရွည္လ်ားလွသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ ပဋိပကၡ ေဒသတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဳးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ဳိးစုံကုိ ခံစားေနၾကရပါသည္။ ထုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ အရပ္သားေနရာ ေဒသမ်ားကို စစ္တပ္မွ ပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား ပိုင္ဆိုုင္မႈမ်ား ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ အျခား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနထုိင္ ႏုိင္ေရးတုိ႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ရမႈမ်ား၏ မူလအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာအတြက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အားလံုးနီးပါးမွ ေျပာၾကပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာ ကိစၥသည္ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ သက္သက္သာ မဟုတ္ဘဲ ထိုအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ပါ ျဖစ္သျဖင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းတို႔သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား အိမ္ျပန္ရန္ လံုျခံဳမႈရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းအတြက္ လံုေလာက္ေသာ တိုင္းတာမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါေခ်။ ထို႔အျပင္ အတိတ္ ကာလတြင္ ၎တို႔ ခံစားခဲ့ရေသာ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ထုိခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ မရွိသည့္ အေန အထားတြင္ ၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ခဲ့ပါက ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီး ဆုိးဝါးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားမည္ကို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ လူတိုင္းအေပၚ တူညီသည့္ ပံုစံျဖင့္ သက္ေရာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္စာလွ်င္ မတူ ညီေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ား ေတြ႔ ၾကံဳၾကရၿပီး အကယ္၍ ၎တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေနပါလွ်င္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပို၍ ခံရႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ လူမႈစီးပြား အေျခအေန၊ အဆင့္ အတန္းက မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မည္ ဆိုသည့္ အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိသကဲ့သို႔ ကနဦး ေရႊ႕ေျပာင္းခံရမႈ အၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရဖူလံုမႈကို ထူေထာင္ႏိုင္ စြမ္းရည္ (ရွိ၊ မရွိ) တို႔သည္လည္း အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု အေနျဖင့္ အေရးပါပါသည္။ ဤသို႔ ကြာဟမႈမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေသာ လူထုမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္လည္ ေပါင္းစပ္ေနထုိင္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ သည္။

ယေန႔ကာလထိ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ၎ တိ႔ု၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး အတြက္ အတားအဆီးမ်ားစြာကို အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရင္ဆိုင္ ေနၾကရၿပီး ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုမွ ၎ တို႔၏ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ကူညီသူမ်ားထံမွ အကူအညီကို မွီခိုေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ႏွင့္ တရားဝင္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ရသူ (IDP) စခန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေငြရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

အေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးကို တားဆီးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ခံထားရသည့္ လက္ခံအိမ္ရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမ ွ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ အေျခအေနကလည္း တရားဝင္စခန္းမ်ား၏ အျပင္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ IDP မ်ားအား လံုေလာက္ေသာ အလုပ္ အကိုင္ ရရွိေစရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေစျပန္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခုိလံႈေနရသူမ်ားတြင္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရွိေသာ္လည္း အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေပးေန ေသာ ရိကၡာကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္အျပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ IDP စခန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈကုိ ရပ္တန္႔လုိက္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ေနသည့္ အကူအညီ ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၾကပါသည္။

ဤကာတြန္းဇာတ္လမ္းတိုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကာလရွည္ၾကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာႏွင့္အတူ တစ္ခ်ိန္တည္း ထုတ္ျပန္ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေျမယာသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တိုင္းရင္းသား လူထုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ အဓိက ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရမႈမ်ား မျဖစ္ ပြားခင္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ႏွင့္/သို႔ မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ ေျမယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ အမ်ားစုက ေျပာၾကၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ အနည္းငယ္ကသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ မွတ္ပံုတင္ကို ျပန္လည္ရရွိထားသည္ ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဤသည္ကပင္ ၎တ႔ို ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏုိင္ေရးရန္အတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ အဓိက အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခ်က္ျဖစ္ေနပါ သည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ေျမယာ ရွားပါးသျဖင့္ အသက္ ရွင္ရပ္တည္ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အလြန္ ခက္ခဲေစ ပါသည္။ ေျမယာသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ သာ အေရးႀကီးသည္မဟုတ္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူ တိုင္းရင္းသားလူထုမ်ား၏ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျပ႒ာန္း ခ်က္အပါအဝင္ ၎တုိ႔၏ လူမႈယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းတန္ဖိုုးမ်ား အတြက္ပါ ပဓာနက်လွပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ လူထုမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္ေရး အတြက္ စဥ္းစားရာတြင္ ေျမယာ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး ေရးသည္ အမ်ားဆုံး ေတာင္းဆုိသည့္ ႀကိဳတင္သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္းသည္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကုစားမႈျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းအား မည္သုိ႔မွ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္မွသာ ေျမယာ ႏွင့္အတူ ပ်က္စီး သုိ႔မဟုတ္ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ သီးႏွံ၊ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ကာလေပါက္ေစ်းအတုိင္း အေလ်ာ္ ေပးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ မေရႊ႕ေျပာင္းရသည္ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ပင္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အတြက္ တုိး ပြားလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာ ကြယ္မေပးေသာ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ဖိအားမ်ား ပုိမုိ ရရွိ ေနကာ ၎တို႔အား ပိုမို ထိခိုက္လြယ္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ တြန္းပို႔ေနပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေပး မႈကို ေသခ်ာေစေသာ ရပ္ရြာလူထု အသိုင္းအဝိုင္း၏ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ ပံုစံမ်ားသည္လည္း ေျမယာႏွင့္ ေက်းလက္စီးပြားေရးကို အေျခခံေသာ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ ေစ်းကြက္တင္သည့္ စနစ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရပါသည္။ ေနရပ္ျပန္ မည့္သူမ်ားအတြက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အပိုေဆာင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႔ ေနရ႐ုံသာမက လက္ခံ အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာလူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း မ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမ်ားကုိပါအလားတူ ထပ္မံ ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္ဟု ဤသုေတသန အစီရင္ခံစာ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမယာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား အခန္းတြင္  ေထာက္ျပေပး ထားပါသည္။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္မႈ ဒဏ္ခံေနရေသာ လူထု အသိုင္းအဝိုင္း အားလံုး၏ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အဆင္ေျပေရး ေသခ်ာေစရန္

အတြက္ တိက်ေသာ ေနရပ္ျပန္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အတူ သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစေသာ စီးပြားေရး၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ က်င့္သံုးႏိုင္မႈကို တိုးျမႇင့္ေစႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈကို အေလးေပး စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။  လူမႈ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒႏွင့္အတူ လက္ခံ အိမ္ရွင္ရပ္ရြာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားရမႈမ်ား ရွိေနေစကာမူ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသည့္ ကာလအတြင္း ၎တို႔၏ ေတာင့္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ တြန္းလွန္ခုခံ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈကို အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းစြာ ေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ၎တို႔ တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် အတိုင္းအတာ အထိ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပ့ံပိုးမႈျပဳျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပး ျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေနရပ္္ျပန္ေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္မႈ ကင္းမဲ့ ေနျခင္း၊ ၎တို႔၏ အနာဂတ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်မွတ္ရာတြင္ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ႏုိင္မႈ ရွိမေနျခင္း တို႔သည္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အသိုင္း အဝိုင္းကို ဆုတ္ယုတ္ေစ႐ုံသာမက ၎တို႔၏ ေတာင့္ခံ ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိုပါ ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာ အႏၲရာယ္ကို က်ေရာက္ေစပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ပံုစံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမည့္ ျဖစ္စဥ္က သာလွ်င္ ေနရပ္ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး ပုိမို စြမ္းအားျမႇင့္တင္ကာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေသာ အေျခအေနကို ေပၚေပါက္ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ ေလွ်ာက္လံုး သိသာစြာ ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူထုတုိ႔သည္ ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရသည့္ ထြက္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနရေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား အပ်င္း ထူေသာ၊ သနားဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပုန္ကန္ မႈျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာသူမ်ား ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္သည္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ မီဒီယာမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၎တို႔ ျပန္လည္ ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစပ္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္း႐ႈျမင္ခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ အျခားျပည္သူမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ၎တို႔အား တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံရပါမည္ ျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမွားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရမႈ မၾကံဳရေသာ အျခားျပည္သူမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ ၎တို႔ သည္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားရွိၾကၿပီး အိမ္ကို တမ္းတၾကကာ ၎တို႔၏ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာ တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္လိုၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုုးအေနျဖင့္ ပဋိပကၡ ဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ ပကတိ အေျခအေနေပၚတြင္ စာနာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိသင့္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္

ဤကိစၥအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပး ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္္သင့္ပါသည္။ ဤအထဲတြင္ ပထမဦးစြာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွ ျပန္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ ဂုုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ လံုျခံဳစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူကာ ဘက္ေပါင္းစံု လႊမ္းျခံဳမႈရွိေသာ ျပည့္စံုသည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဒါင္းလုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာ အစီရင္ခံအျပည့္အစံု။

အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု။


ျမန္မာဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

မြန္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

ကရင္နီဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

ရွမ္းဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

ကရင္ဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

တအာန္းဘာသာ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္။

Related Posts:

Send this to a friend