အစအနေပ်ာက္ဆံုးေနလွ်က္ရွိေသာ ကင္းတလင္းရြာသား (၅၂) ဦးအတြက္ မိသားစုဝင္မ်ား အလြန္စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရ

Featured image

Send this to a friend