ရွမ္း-ထိုင္းနယ္စပ္ရွိဒုကၡသည္စခန္း ေနရာက်ဥ္းၾကပ္လာခါ လံုျခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိ

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

အစီရင္ခံစာကို ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

အစီရင္ခံစာကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ဖတ္ရန္။

Send this to a friend