အိမ္ျပန္ခ်ိန္ကိုတမ္းတရင္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း – ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ရွည္ၾကာေနရပ္စြန္႔ခြာရျခင္း

Featured image

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံုကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

အစီရင္ခံစာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Send this to a friend