ေလးလတာအပစ္ရပ္ကာလ သံုးသပ္ခ်က္

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုုးမွ ၂၀၁၈ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ “ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုုတ္ျပန္ခ်က္” ကိုု ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အဆိုုပါေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၁၉ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ စစ္တိုုင္းႀကီး (၅)တိုုင္းတြင္ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ားကိုု ရပ္စဲေၾကာင္း ပါဝင္သည္။ ယခုုအခါတြင္ ထိုုေလးလတာ ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲထားမႈအား ေနာက္ထပ္(၂) လ သက္တမ္းတိုုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ သုုေသတန အသင္း (Myanmar Cultural Research Society) အေနျဖင့္ ထိုုေလးလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုင္ရာအလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာသံုုးသပ္မႈတစ္ခုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုုပါ ေလ့လာမႈမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားကိုု ျဖစ္ရပ္ေလ့လာမႈ စာတမ္း အမွတ္ (၂) “ေလးလတာအပစ္ရပ္ ကာလ သံုုးသပ္ခ်က္” အျဖစ္ ထုုတ္ေဝလိုုက္ပါသည္။

သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Related Posts:

Send this to a friend