ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန အကဲျဖတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ အေျခအေန အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ပဲန္ျမန္မာက မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစဆင္၍ ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အကဲျဖတ္ခ်က္ကို ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မူရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာ၌ ရယူယူပါ။

Related Posts:

Send this to a friend