ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး သေဘာထားေၾကညာခ်က္

Related Posts:

Send this to a friend