ရခိုင္ျပည္အတြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္အသင္း(စကာၤပူ)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂/၂၀၁၉)

Send this to a friend