ဗမာတပ္မေတာ္မွ အျပစ္မဲ့ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ IKO ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ဤေနရာ၌ ရယူပါ။

Send this to a friend