Statement 320 Views

Statement on Discrimination and Coercion Faced by Minority Groups in Citizenship Registration Process

March 19th, 2019  •  Author:   Burma Human Rights Network  •  4 minute read
Featured image

နိဳင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လူနည္းစုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး ဖိအားေပးမႈမ်ားအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

1. For many decades, members of the minority Islamic and Hindu religious communities and those who belong to Rohingya, Kaman, and Christian Lisu minority ethnic groups in Myanmar have faced arbitrary delays and hardships in applying for citizenship documents and identification cards.

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵိဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး၊ လီဆူးလူမ်ိဳးႏွင့္ ကမန္လူမ်ိဳးတုိ႔မွာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာ ရသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

2. During a public meeting with State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi in Bago on March 15, 2019, a local community member raised the issue that Muslims and Hindus were facing discrimination in the citizenship application process and were being asked to pay bribes to authorities in order to obtain documents. In response, Daw Aung San Suu Kyi said that she would urgently try to address the discrimination against members of religious minorities so that they could exercise their rights as prescribed in the Constitution.

၂။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲ၌ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဟိႏိၵဴဘာသာ၀င္မ်ား မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံေနရသည့္အျပင္ ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာေပးမွသာ ျပဳလုပ္ေပးေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက တင္ျပ တိုင္တန္းခဲ့ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာသာလူမ်ိဳးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

3. After the meeting, local authorities summoned the trustees of the mosques in Bago, through a verbal order, to the Township Immigration Office. The trustees were asked to sign a written note declaring that “the Office of Labour, Immigration and Population does not practice discrimination against members of the Islamic faith in their applications for their citizenship scrutiny cards.”

၃။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဗလီေက်ာင္းမ်ားမွ ေဂါပကမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္လ၀ကရုံးသို႔ တရား၀င္ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ ေခၚယူၿပီးလွ်င္ “ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ေရးဆုိင္ရာ ဦးစီးမွဴးရုံးက မိမိတုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း” အသင့္ေရးထားေသာ စာရြက္တစ္ရြက္တြင္ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖိအားေပးေစ ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

4. BHRN strongly urges the government to launch an investigation into the conduct of the Bago Township Immigration Office and appropriately punish those responsible for putting this pressure on the people. Their actions are an attempt to conceal long-held discriminatory and corrupt practices and to facilitate the reporting of misinformation to senior leadership.

၄။ ယင္းကဲ့သို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခြဲဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား ကုိ ဖုံးဖိ၍ အထက္ကို လိမ္လည္တင္ျပရန္အလို႔ငွာ ဖိအားေပး ေထာက္ခံခိုင္းေသာ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္လ၀က ဦးစီးဌာန၏လုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေပးရန္ BHRN က တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

5. We believe these practices to be a misuse of power and inherently oppressive to minorities. It is an attempt to exploit the provisions in Articles 347 and 348 of the Constitution concerning equality guaranteed among all citizens irrespective of their race or religion.

၅။ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ အာဏာစက္ကိုအသုံးခ်ၿပီး လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္သည့္ လုုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၇၊ ၃၄၈ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဘာသာလူမ်ိဳးမခြဲ တန္းတူညီမွ်မႈ ကို လက္တလုံးၾကား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

6. We call on the government of the National League for Democracy to take responsibility to prevent similar cases of coercion by the authorities from being perpetrated against religious organizations, the trustees of religious sites, and other respective individuals.

၆။ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာက္ေျခမွ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး ျမန္မာႏုိင္အႏွံ႔ အလားတူမျဖစ္ပြားေစေရး NLD အစုိးရမွ တာ၀န္ယူၾကပ္မတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

7. An MP from Chaungzon, Mon State, asked in state parliament on February 22 if people who held National Registration Cards were allowed to apply for citizenship scrutiny cards during a government campaign to issue citizenship documents. An official answered by saying that the parents would first need to apply for citizenship scrutiny cards of their own, and only then would their children become eligible. It would take significant time for their children to get their own citizenship scrutiny cards.

၇။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မြန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေခ်ာင္းဆုံ ၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ျပည္နယ္လ၀ကဦးစီးဌာန၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကတ္(အမတ)ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ သားသမီးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္ထားရယူခြင့္ မရွိေၾကာင္း တင္ျပေမးျမန္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း အမတကိုင္ဆုိင္ထားသူမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိဘမ်ားက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ကို ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာ၍ ခက္ခဲမႈရွိေနပါသည္။

8. BHRN urges the government to address such violations of citizenship rights at the grassroots level, including corruption, red tape, and unnecessary or arbitrary delays faced by people in obtaining rightful documentation.

၈။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ႀကိဳးနီစနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲ ၾကန္႔ၾကာေစမႈ စသည့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္ေရး ဆုံးရႈံးေနမႈမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္အထိ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ အာဏာရအစိုးရအား BHRN က တိုက္တြန္းပါသည္။

9. Moreover, the members of religious minority groups—including Hindus and Muslims—are categorized as “mix-blooded people” in the citizenship application process, a designation that effectively classifies them as second-class citizens. If they are granted a citizenship card, the “race” of the members of Islamic community are mentioned with the names of other countries–such as India, Pakistan or Bangladesh—to signify that they are “foreign.” No matter where their ancestors were from, these individuals are also frequently classified as “Bengali.” We urge the authorities to amend the 1982 Citizenship Law in accordance with recommendations made by the Kofi Annan Commission, and the UN Special Rapporteur on Human Rights in Myanmar, to end these discriminatory practices.

၉။. ထို႔အျပင္ လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေသြးေႏွာ သတ္မွတ္ခံရမႈ၊ ဒုတိယတန္းစား ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္လွ်င္ ေသြးေႏွာဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကတ္၏ လူမ်ိဳးေနရာတြင္ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စသည့္ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္အမည္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာ သည္ျဖစ္ေစ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးသြင္းခံေနရပါသည္။ အဆိုပါ ဖိႏွိပ္ခြဲျခားမႈမ်ား အဆုံးသတ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ တို႕ရဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သြားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

10. Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) states that everyone has right to a nationality and that no one shall be arbitrarily deprived his or her nationality, nor declined the right to change their nationality. Therefore, we strongly urge the authorities to implement a citizenship statute that is written in accordance with the UDHR, so as to guarantee equality and prevent the denial of citizenship rights in Burma.

၁၀။ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္ေရး ေၾကညာစာတမ္း(UDHR) အပိုဒ္-၁၅ အရ “(၁)လူတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင့္ရွိသည္၊ (၂) ဥပေဒအရမဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ ”ဟု ျပ႒ာန္းထား ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ UDHR ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ဆုံးရႈံးမႈမျဖစ္ေစေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ကို အာမခံႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Background on the Burma Human Rights Network (BHRN)
BHRN is based in London and operates across Burma/Myanmar working for human rights, minority rights and religious freedom in the country. BHRN has played a crucial role in advocating for human rights and religious freedom with politicians and world leaders.

Media Enquiries
Please contact:

Kyaw Win
Executive Director
Burma Human Rights Network (BHRN)
E: [email protected]
T: +44(0) 740 345 2378

View the original statement HERE.