ေျမလြတ္ေျမလပ္ ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Send this to a friend