ျမန္မာနိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ရွမ္းလူငယ္ကြန္ရက္မွ ကရင္နီလူငယ္မ်ားအေရးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Send this to a friend